Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Prywatności ma zastosowanie do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z działalnością prowadzoną przez Cloudsofthouse sp. z o.o. sp.k..

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (tutaj Użytkowniku).

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cloudsofthouse sp. z o.o. sp.k..

W momencie uzyskania dostępu do Usług przez Użytkownika lub rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, Użytkownik wyraża dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać, poprzez przesłanie oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres:
hello@cloudsofthouse.com swoją zgodę, o której mowa w pkt 1.5 powyżej. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Spółka dokonywała na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez Użytkownika.

 

2. DEFINICJE

Administrator danych osobowych, oznacza to Spółkę, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach, środkach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

Cookies oznacza niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Umożliwiają rozpoznanie urządzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia się ze stroną

Polityka prywatności oznacza niniejszy dokument, zawierający wszelkie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania, przeglądania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Spółkę.

Spółka oznacza spółkę Cloudsofthouse sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556950

Usługa oznacza produkty Spółki udostępnione Użytkownikom, w tym stronę internetową

https://csh.works

Użytkownik oznacza osobę fizyczną działającą w imieniu własnym lub podmiotu, będącą jednocześnie kontrahentem Spółki posiadającym konto w systemie udostępnionym przez Spółkę.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

 

3. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka jest administratorem danych udostępnionych wcześniej przez Użytkowników, takich jak: imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefony, przedsiębiorstwo, stanowisko w przedsiębiorstwie.

Spółka jest administratorem danych osobowych osób nie będących Użytkownikami, które chcą otrzymać status Użytkownika i w tym celu udostępniły Spółce dane takie jak: imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefony, przedsiębiorstwo, stanowisko w przedsiębiorstwie

Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
c. w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Spółka ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Spółka nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Spółka może przechowywać dane, o których mowa powyżej, na zabezpieczonych serwerach należących do innych niż Spółka podmiotów, o ile zapewnione jest bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

Spółka przechowuje dane przez okres współpracy między Użytkownikiem a Spółką, jednakże Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Spółkę do retencji danych.

 

4. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa, w celu najwyższej ochrony powierzonych danych osobowych Użytkowników.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Spółkę lub podmioty przetwarzające, z którymi Spółka ściśle współpracuje.

Spółka prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

 

5. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Użytkownik, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Każdorazowo w przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Użytkownik może kierować żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: administrator@cloudsofthouse.com

Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich dostępnych działań mających na celu ułatwienie Użytkownikowi wykonywanie jego prawa dostępu do danych osobowych. Administrator jest zwolniony z podjęcia przedmiotowych działań w sytuacji, w której nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, udzielić Użytkownikowi, którego dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem Użytkownika dotyczącym jego prawa dostępu do danych osobowych, prawa sprostowania i usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu oraz prawa do niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu, Administrator jest zobowiązany, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformować Użytkownika, którego dane dotyczą o takim przedłużeniu wraz z podaniem jego przyczyn.

 

6. PLIKI COOKIES

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach jest dokonywane z pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Spółka stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez informatyków Spółki w celu optymalizacji działań.

Witryna csh.works wykorzystuje następujące pliki cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jednakże wyłączenie cookies może doprowadzić do utrudnienia a nawet utraty możliwości korzystania z niektórych Usług

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownicy zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Polityki Prywatności poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej https://csh.works w terminie co najmniej 7 dni przed wejściem zmiany w życie.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach internetowych należących do Spółki, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza stronami internetowymi należącymi do Spółki, ani za jakiekolwiek potencjalne naruszenia ochrony danych osobowych, które mogą wystąpić w czasie korzystania z takich stron internetowych. W związku z powyższym, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

Pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności Użytkownicy mogą kierować do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: hello@cloudsofthouse.com